Tester

Your Talent använder sig av tester för utvärdering i rekryteringsprocessen. I processen kan både personlighets- och färdighetstester göras, och detta efter personlig djupintervju.

Tester för utvärdering av kandidater

OPQ (Personlighetstest)

Utvärdering av kandidater sker med hjälp av olika tester och utvärderingsverktyg. Your Talent har valt att samarbeta med CEB f.d. SHL och deras olika verktyg. Personlighetstest OPQ-32 är ett självskattningstest.

Personlighetstest OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire) är ett självskattningstest.

I OPQ-32 definieras personligheten som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. OPQ är ett ipsativt personlighetstest. Det innebär att man bara har två svarsalternativ där man få välja vad som passar bäst respektive sämst. OPQ-testet beskriver 32 personlighetsegenskaper indelade i tre huvudområden: relationer, tankesätt och emotioner. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testet till aktuella kandidater. Testet består av totalt 104 frågor och beräknas ta ca 30 – 45 minuter.

I testet ställs frågor om kandidatens beteende, preferenser och attityder i förhållande till olika aspekter av sitt yrkesverksamma liv. Detta genom att kandidaten väljer det alternativ av flera som överensstämmer mest respektive minst med personligheten. Kandidatens svar jämförs mot en relevant normgrupp som ger en profil av upplevda preferenser för olika sätt att bete sig på sitt arbete.

Med OPQ som grund genomför vi en djupintervju med kandidat. Efter utförda tester och intervjuer redovisar vi personligen resultatet till er. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testet till aktuella kandidater.

Verify (färdighetstester)

Genom färdighetstester kontrolleras numerisk, verbal och induktiv förmåga. Testerna är tidsbegränsade till max 15–18 minuter vardera. Det numeriska testet ger svar på matematiskt och logiskt tänkande. Det verbala testet är utformat för att mäta förmågan att förstå skriftlig information samt att utvärdera argumentation om informationen. Det induktiva testet mäter förmågan att dra slutsatser och förstå sambanden mellan olika begrepp.

Efter genomförda tester återkopplar vi muntligt till kandidaten och skriftligt till kund. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testet till aktuella kandidater.

Your Talent samarbetar med andra aktörer inom testområdet vilket gör att vi kan tillhandahålla andra testverktyg om så önskas.

Hör av dig så berättar vi mer!

Allt kan bli lite bättre.

Your Talent är en rekryteringsbyrå som sammanför människor som har det där lilla extra.